Jul
04

WIRUJĄCY WAŁ POŚREDNI

Pośrednie koło zę­bate o najmniejszej średnicy jest często wyfrezowane wprost na wale pośrednim, podczas gdy inne pośrednie koła zę­bate są nasadzone na wał pośredni i unieruchomione względem niego za pomocą wpustów, często czółenkowych.Przeważnie podparte w łożyskach są tylko oba końce wiru­jącego wału pośredniego. Jedynie w skrzynkach biegów  dużych samochodów ciężarowych lub autobusów wirujący wał pośredni podpiera się w dodatkowym łożysku tocznym.Wirujący wał pośredni ustala się zarówno wkierunku wzdłuż­nym, jak i poprzecznym. Dość często w kierunku wzdłużnym ustala się dwustronnie tylko jedno z łożysk, podczas gdy drugie łożysko (i ewentualnie trzecie) pozwala na swobodne przesunięcia poosiowe wału .

Jul
04

WZDŁUŻONE SIŁY MIĘDZYZĘBNE

Wzdłużne siły międzyzębne przejmowane są albo przez czołowe pierścienie oporowe, zabezpieczone przed obracaniem się lub przez kulkowe złożenia wzdłużne. Natomiast niewielkie stosunkowo nacisk! poosio­we kół walcowycho   zębach prostych mogą być z powo­dzeniem przejmo­wane bezpośrednio przez powierzchnię oporową obudowy skrzynki.Nieruchomy wał po­średni,wokół któ­rego obraca się blok kół zębatych, usta­lony jest w obudo­wie skrzynki biegów za pomocą wkrętów lub płytek ustalają­cych. Wirujący wał pośredni, na którym zaklinowane są koła zębate, obraca się w łożyskach osadzo­nych zwykle w obu­dowie skrzynki.

Jul
04

UŁOŻYSKOWIENIE WAŁU POŚREDNIEGO

Ułożyskowanle wału pośredniego. We współczesnych skrzyn­kach przekładniowych wał pośredni jest albo osadzony na stałe w obudowie skrzynki, albo obraca się w łożyskach. Nieruchomy wał pośredni spełnia jedynie zadania osi, wokół której obraca się zblokowany zestaw kół zębatych, tworzących całość konstrukcyjną. Natomiast koła zębate osadzone na wirującym wale pośrednim obracają się zawsze wraz z nim, dzięki zastosowaniu odpowiednich wielowy- pustów lub wpustów.Blok kół zębatych jest zwykle ułożyskowany na nierucho­mym wałku pośrednim albo za pomocą łożysk ślizgowych  albo luźnych igiełek łożyskowych lub złożeń igiełkowych , przy czym igiełki ło­żyskowe oraz złożenia igiełkowe stosuje się przeważnie w samochodach osobowych.

Jul
04

BLASZKI OCHRONNE

Blaszki ochronne nie zapobiegają jednak odpływowi smaru, w związku z czym tylne łożysko wału sprzęgłowego zaopa­truje się zwykle w wewnętrzną blaszkę ochronną i uszczelnia od strony zewnętrznej. W razie braku miejsca na zastoso­wanie oddzielnej uszczelki stosuje się łożysko kulkowe z jed­nostronnym uszczelnieniem.Jeżeli obciążenie tylnej podpory wału sprzęgłowego jest bardzo duże, wówczas zamiast łożyska kulkowego wbudo­wuje się łożysko walcowe  lub nawet zestaw dwóch łożysk tocznych — kulkowego i walcowego . W zestawie dwóch łożysk łożysko walcowe przejmuje tylko obciążenie promieniowe, a kulkowe — jedynie obciążenie osiowe.Wał wejściowy oddzielnej skrzynki biegów, sprzęgany z wa­łem korbowym przy użyciu wału pośredniego (zaopatrzonego w przeguby), ustala się zawsze w dwóch łożyskach tocznych, osadzonych w bocznej pokrywie obudowy skrzynki .

Jul
04

ŁOŻYSKO KULKOWE

Łożysko kulkowe z rowkiem na pierście­niu zewnętrznym ustala się za pomocą specjalnego osadczego pierścienia sprężynującego. Jedynie rzadko spotykane łożysko kulkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym nie wymaga stosowania osadczych pierścieni sprężynujących lub wykonywania odsadzenia w obudowie.Pierścień wewnętrzny łożyska unieruchamia się przy użyciu osadczego pierścienia sprężynującego lub za pomocą na­krętki dociskowej, zabezpieczonej przed odkręceniem (zwykle za pomocą specjalnej podkładki zębatej).Przeważnie tylne łożysko wału sprzęgłowego jest zaopatrzo­ne w blaszki ochronne, które zabezpieczają kulki i bieżnie przed uszkodzeniem podczas składania skrzynki oraz przed przenikaniem do łożyska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Starsze posty &laquo